Vymezení pojmů v systému PCO Tisk

Pro snazší pochopení systému M-CON jsme pro Vás připravili tento slovník pojmů. Pokud by jste zde nenašli patřičně vysvětlený pojem, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám vše vysvětlíme.

 Připojený subjekt (PS)

je smluvní strana, která má uzavřenu platnou smlouvu s M-CON o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS PS na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy.

 Dokumentace zdolávání požáru  (DZP)

Provozovatel EPS je povinen zpracovat a předat při přechod objektu do trvalého provozu  ve dvojím vyhotovení dokumentaci zdolávání požáru,v elektronické podobě (dále jen „DZP“), řešící rychlou orientaci jednotek PO v objektu. Za dostačující se považuje dokumentace v rozsahu operativní karty dle § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o PO“), v návaznosti na § 34 vyhlášky  č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), doplněnou o plán místností s čísly jednotlivých hlásičů pro jejich rychlou identifikaci. Tato dokumentace musí být na HZS hl. m. Prahy předána i v elektronické podobě. Nedodání vyhovující DZP je rovněž důvodem k nepovolení připojení EPS na PCO HZS hl.m Prahy ze strany HZS.

 UK

je zařízení, vzniklé spojením zařízení pro přenos požárního poplachu a zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů. ÚK je prostřednictvím technologického rozhraní propojen s ústřednou EPS, popř. s dalšími zařízeními v objektu PS. ÚK přenáší signály a je naprogramován, dle přílohy 1 smlouvy o připojení.

 PSHPS

je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje zaměstnanec M-CON a která indikuje signály, přijímané ze ZPHPS, na které je reagováno dle přílohy 1 smlouvy o připojení.

 Účastnický komunikátor (ÚK)

je zařízení, vzniklé spojením zařízení pro přenos požárního poplachu a zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů. ÚK je prostřednictvím technologického rozhraní propojen s ústřednou EPS, popř. s dalšími zařízeními v objektu PS. ÚK přenáší signály a je naprogramován, dle přílohy 1 této smlouvy.

 Zařízení pro přenos požárního poplachu (ZPPP)

je součástí účastnického komunikátoru, přijímající poplachové informace z ústředny EPS, popř. z jiných zařízení a přeposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popřípadě jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

 Zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů (ZPHPS)

je součástí účastnického komunikátoru, přijímající nepoplachové informace z ústředny EPS, popřípadě z jiných zařízení a přeposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popř. jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

 Technologické rozhraní (TR)

je svorkovnice v odděleném boxu, sloužící pro jasné oddělení zařízení, spravovaných různými právními subjekty (servis organizace EPS x servisní organizace ÚK).

 Pult centralizované ochrany (PCO)

je zařízení vzniklé spojením ohlašovny požárů služby PCO hl.m. Prahy a přijímací stanice hlášení poruchových signálů. PCO je umístěno v prostorách operačního střediska HZS hl.m. Prahy.

 Ohlašovna požárů služby PCO HZS hl. m. Prahy (OP)

je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje příslušník HZS hl.m. Prahy a která indikuje signály, přijímané ze ZPPP, na které reaguje operační středisko HZS hl.m. Prahy neprodleným vysláním zásahových jednotek HZS hl.m. Prahy. Místem OP je operační středisko HZS hl.m. Prahy.

 Přijímací stanice hlášení poruchových signálů (PSHPS)

je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje zaměstnanec M conn a která indikuje signály, přijímané ze ZPHPS, na které je reagováno dle přílohy 1.

 Služba PCO HZS hl. m. PRAHY

je soubor ZPPP, ZPHPS, OP, PSHPS a nadstavbového software, které dohromady tvoří dálkový přenos informací z objektu PS na operační středisko HZS hl.m. Prahy.

 Zkušební provoz (ZP)

je období, ve kterém se ověřuje spolehlivost instalovaných systémů EPS v návaznosti na dálkový přenos informací.

 Trvalý provoz (TP)

je období, které následuje po úspěšném absolvování ZP a je definován podmínkami této smlouvy.

 Dočasné vyjmutí ze střežení (DVS)

je časově omezený úsek, na který je objekt PS vyjmut z TP, z důvodu poruchy EPS, požáru v objektu PS, neplnění smluvních závazků PS nebo překročení počtu planých poplachů. Při DVS jsou vyblokovány signály „Všeobecný poplach“ nebo „úsekový poplach“ z dálkového přenosu informací.

 Planý poplach

je nepravdivou signalizací přeneseného stavu „Všeobecný poplach“ nebo „úsekový poplach“ (požár) na vyhodnocovací části PCO, jehož příčinou je zejména chybná funkce zařízení EPS nebo reakce na nedodržení provozních podmínek nebo na rušivé vlivy v chráněném (střeženém) prostoru, jako např.: neodborný zásah, nedbalost a nedodržení předpisů o požární ochraně nebo jiných obecně závazných předpisů, nevhodné nastavení nebo volba hlásiče, náhodné elektrické nebo jiné vlivy na zařízení nebo nepředvídaná porucha na systému EPS, která může tento stav vyvolat.

 Bezpečnostní audit (BA)

je služba poskytovaná M conn připojenému subjektu (PS), na základě pověření HZS hl.m. Prahy, za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení EPS PS do systému PCO HZS hl.m.Prahy a uzavření této smlouvy.

 Dodatek projektu EPS

projektové dokumentace (PD), zachycující skutečné provedení ÚK.

 Elektronická požární signalizace (EPS)

je definovaná normami ČSN EN 54 (342710) a projektovaná dle ČSN 730875. Jiné, než takové zařízení není možné na PCO HZS hl.m. PRAHY připojit.

Doplňující zařízení

 Paralelní indikační panel (PIP)

je doplňujícím zařízením EPS, sloužící pro přesnou orientaci zásahových jednotek HZS hl.m. Prahy při zásahu.

 Obslužné pole požární ochrany (OPPO)

musí být připojeno v objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. PRAHY. OPPO umožní zásahové jednotce jednoduchou obsluhu a ovládání základních funkcí EPS a ZDP:

  1. vypnutí akustické signalizace stavu "požár"
  2. zpětné nastavení EPS
  3. odpojení a znovu zapojení ZDP
  4. test ZDP (spuštění a aktivace)
  5. signalizuje další stavy EPS, ZPPP (ÚK), SHZ

Toto ovládací rozhraní je univerzální pro všechny typy EPS.

 Klíčový trezor požární ochrany (KTPO)

je umístěn ve fasádě nebo ve stojanu u vstupu do objektu, u kterého se předpokldá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. PRAHY. Obsahuje klíč od vstupních dveří, jimiž se jednotky dostanou do objektu. Otevření KTPO a vyjmutí objektových klíčů je signalizováno na PSHPS.